wp4d2be82b_0f.jpg
wp6a9a0ac6.png
wpd4f2e4d0.png

© Aqvaplan project     www.aqvaplan.com  

wp0c716e0f.png
wpbd9b4e9b.png
wpd6a8c415.png
wpdd0506fa.png
wp642b3f6d.png
wp570c79ec.png
wpd9fcc831.png
wp158ff47e.png
wpe80995d4.png
wp4e98cac2.png
wpc54c0f56.png

АКВАПЛАН ПРОЕКТ ООД  е създадена с цел да се отговори на нарастващата нужда от качествено проектиране, залагайки на новите технологии прилагани в областта на екологията и строителството, предлагайки комплексни инженерингови решения, съобразени с нуждите на всеки един клиент.   

 

Дейността на фирмата е съсредоточена в следните области:

 

• Прединвестиционни проучвания  и проектиране на промишлени и общински обекти

•   Изработване на ПУП

•   Подготовка на инвестиционни проекти

 

•   Технологично проектиране  в следните области:

 

-   Пречистване на отпадни води

-  Технологии за пречистване на отпадни води с НУЛЕВО заустване  -  Водоподготовка /омекотителни инсталации, системи за обратна осмоза, филтрационни системи и системи с йонообменни смоли/

-    Пречистване на технологични газове

-    Металургия

-    Автоматизация и контрол на процесите

 

•Строително инженерство:

 

-    Оценка на сгради и съоръжения

-    Строително проектиране и анализ на конструкции

-    Конструктивно проектиране

-    Квалифициране и оценка на съществуващи сгради

-    Проектиране на железобетонни конструкции

-    Проектиране на екологични и високоенергийни сгради

wp8cf37a26_0f.jpg
wpe1b49288_0f.jpg
wpd54c5139_0f.jpg